ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΜΑΣ "ΤΡΕΧΕΙ" ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ Mozilla Firefox (TON OΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ) Ή Google Chrome ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ Internet Explorer

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΠΕΗΠ ΓΙΑ ΤΟ 40ΩΡΟ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

(espeep.gr)


Περισσότερα...

Καταργούνται οι μειώσεις στις συντάξεις. Τι ισχύει για στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

Αναστέλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού, καθιερώνεται βασική σύνταξη 360 ευρώ για όλους και παύει να ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στην επικουρική σύνταξη

Τον δρόμο για τη Βουλή αναμένεται να πάρει τη Δευτέρα ή την Τρίτη η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την... κατάργηση διατάξεων των μνημονιακών νόμων που οδηγούσαν σε νέα μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.

Με τις νέες διατάξεις, τις οποίες παρουσιάζει στην τελική μορφή τους το «Π», αναστέλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων, καθιερώνεται βασική σύνταξη στα 360 ευρώ για όλους, την οποία θα συμπληρώνει η αναλογική σύνταξη, και παύει να ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στην επικουρική σύνταξη. Η ρύθμιση, η οποία θα ενταχτεί ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκεται, ήδη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Όπως εκτιμούν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το κόστος της ρύθμισης θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ (περίπου 400 εκατ. ευρώ για τις επικουρικές και 120 εκατ. ευρώ για τις κύριες συντάξεις). Το ποσό για τις κύριες συντάξεις είναι μικρότερο, καθώς τα μνημονιακά μέτρα επρόκειτο να εφαρμοστούν σταδιακά.

Στελέχη ΕΔ-ΣΑ

Παράλληλα, δεν καθιερώνεται συντελεστής βιωσιμότητας για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, ούτε εντάσσονται στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), με στόχο «τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων στις παροχές τους».

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης μόνο... θερμής υποδοχής δεν αναμένεται να τύχει εκ μέρους των δανειστών μας, ενώ καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» που δημιουργεί η κατάργηση. Ας δούμε τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο... Αναστολή κατάργηση διατάξεων


Ενόψει της γενικότερης αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού αναστέλλεται από 1.1.2015 η ισχύς διατάξεων, η εφαρμογή των οποίων θα επέφερε περαιτέρω μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και ενισχύεται ο δημόσιος, καθολικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα:
α) αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 1-4 του ν. 3863/2010, με τα οποία προβλέπονταν νέος τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης, βασισμένος στην αρχιτεκτονική «βασική και αναλογική σύνταξη».
Δεδομένης της ανωτέρω αναστολής εφαρμογής των άρθρων 1-4 αναστέλλονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 37, με τα οποία προβλεπόταν η ανάληψη εκ μέρους του κράτους της χρηματοδότησης της βασικής σύνταξης όλων των ΦΚΑ, πλην των ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της Τράπεζας της Ελλάδας.
Τέλος, καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010με το οποίο προβλεπόταν ότι το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης μέχρι και το έτος 2060 και με έτος αναφοράς το 2009 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Ε της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προβλέπει ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολίτικων Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Με τον έλεγχο αυτόν από την ΕΑΑ επιδιώκεται αφενός η διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των Ταμείων αυτών που χορηγούν μέρισμα στους μετόχους τους και αφετέρου η εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αναστολή ισχύος των διατάξεων του τρίτου και του τέταρτου εδαφίων της περ. 3Δ και του δεύτερου εδαφίου της περ. 3Ε της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, με τις οποίες τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων επικουρικής ασφάλισης και των μετοχικών ταμείων είναι αρμόδια για την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών.
γ) Με την παρ. 1γ προτείνεται η αναστολή ισχύος: ι) της παρ 2 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014. με την οποία προβλέπεται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών Υπαλλήλων, Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΠΥ, ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ), με σκοπό την αποτροπή μειώσεων στα χορηγούμενα μερίσματα και ι) της παρ. 6 ίδιου άρθρου και νόμου, με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη στο ΕΤΕΑ των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, εφόσον δεν μετατραπούν σε ν.π.ι.δ. - επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 30.6.2015, με σκοπό τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων στις παροχές τους.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ρητά, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι κατά την περίοδο αναστολής ισχύος των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διατάξεων, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες τούτων καταστατικές διατάξεις και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των παροχών.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού καταργείται, από 1.1.201 5, το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 και η Υπουργική Απόφαση οικ. 9837/98/30.7.2012 (Β' 2276), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τα οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της χορηγούμενης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σύνταξης από 1.1.2015, με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα και την ηλικία του συνταξιούχου, β) τις συσσωρευμένες εισφορές, γ) την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη και δ) τον συντελεστή βιωσιμότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο νέο διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση εντάσσονται πλήρως αυτοί που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1.1.2014 και μετά. Για τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους εφαρμόζεται το νέο σύστημα με τη μέθοδο της αναλογικότητας και με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2015.
Επίσης, από την ίδια ημερομηνία καταργείται η περίπτωση 3Γ της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής βιωσιμότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 εφαρμόζεται ήδη από 1.7.2014 σε όλες τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις. Επισημαίνεται ότι η κατάργηση των προαναφερόμενων διατάξεων κρίνεται επιβεβλημένη καθόσον η εφαρμογή τους θα επέφερε περαιτέρω μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το ΕΤΕΑ...


(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 18/04/2015 – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ - jnkostakos@gmail.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Έγγραφο ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ προς ΥΠΟΙΚ (ΓΛΚ) για υποχρέωση συμμόρφωσής του στην Απόφαση του ΣτΕ

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο:

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(apofoitoissas.gr)


Περισσότερα...

Νέα «βόμβα» από ΥΠΟΙΚ για ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Αναβάλλεται μέχρι... νεωτέρας η δικαίωση

Στον «αέρα» φαίνεται πως είναι το νέο δόγμα του υπουργείου Οικονομικών για τους στρατιωτικούς. Από εκεί που με έναν νόμο, μια υπογραφή, μία απόφαση τα πάντα θα λύνονταν, το τελευταίο διάστημα με παρεμβάσεις του το... υπουργείο της πλατείας Συντάγματος βάζει απανωτά φρένα στη δικαίωση των στρατιωτικών.

Η αρχή έγινε με την παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών στη δίκη του ΣτΕ για τα αναδρομικά, που ούτε λίγο ούτε πολύ έδινε τα εύσημα στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ελέω δημοσιονομικών αναγκών. Η συνέχεια έρχεται τώρα με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε ερώτηση για το Ασφαλιστικό ’90-’92. Στην απάντηση ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται πως οι μνημονιακές ρυθμίσεις, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν αλλάζουν και στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε πως ουδέν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Στην απάντησή του, λοιπόν, ο Δημήτρης Μάρδας αναφέρει επί λέξει πως «το υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει το σύνολο των ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του Δημοσίου, προκειμένου να βελτιώσει τις χορηγούμενες σχετικές παροχές, σε συνδυασμό πάντα και με τη δημοσιονομική κατάσταση της χωράς. Εύλογο είναι ότι η προαναφερόμενη εξέταση θα έχει καθολικό χαρακτήρα, αποκλειόμενης τουλάχιστον για το αμέσως προσεχές διάστημα οποιασδήποτε αποσπασματικής αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών».

Αν, λοιπόν, τα κακά μαντάτα είναι πως οι όποιες προεκλογικές υποσχέσεις μετατίθενται για το απροσδιόριστο μέλλον, τα ακόμα χειρότερα είναι πως το υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον δείχνει να μην αντιλαμβάνεται πως οι στρατιωτικοί αποτελούν ειδική κατηγορία και καθώς φαίνεται από την ξεκάθαρη απάντησή του σκοπεύει να τους «τσουβαλιάσει» με όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους του Δημοσίου.

Η «κλασική» ερώτηση

Η ερώτηση πάντως που έβγαλε το «λαβράκι» έχει και αυτή τη δική της ιστορία. Όχι μόνο γιατί είναι ίσως η πιο «κλασική» ερώτηση προς κάθε υπουργό, αλλά γιατί από τις πιο πρόσφατες ίσως είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2014 στην οποία η τότε αναπληρώτρια υπουργός, Φώφη Γεννηματά, είχε υποστηρίξει πως το θέμα εξετάζεται μαζί με το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις συντάξεις σύμφωνα με το Σύνταγμα. Σημείωνε, δε, πως θα προωθηθούν και λοιπές ρυθμίσεις μόλις το επιτρέψει η οικονομική κατάσταση... Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, η Φώφη Γεννηματά, ως βουλευτής, κατέθεσε και αυτή ερώτηση για το Ασφαλιστικό ’90-’92, και στην πρώην ΑΝΥΕΘΑ απάντησε, πέρα από τον Δ. Μάρδα, και ο νυν ΑΝΥΕΘΑ, Κώστας Ήσυχος. Τι απάντησε; Ότι «ο καθορισμός και η ρύθμιση θεμάτων μισθοδοτικού και συνταξιοδοτικού περιεχομένου ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας - Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Συντάγματος». Οι κυβερνήσεις πέφτουν, οι αδικίες μένουν... Όπως και οι υποσχέσεις, άλλωστε, που δεν κοστίζουν τίποτα.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 18/04/2015 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΑΣ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ. που άναψε φωτιές στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ


Περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΠΥΡΑ (Στρατιωτικά Παραπολιτικά) - 17/04/15

ΤΟ ΘΕΜΑ της τεχνικής υποστήριξης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων που διαθέτουμε και την προμήθεια βλημάτων για τους S-300 συζήτησε ο Πάνος Καμμένος κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα. Ένα «καλάσνικοφ» ΑΚ-74, ωστόσο, ήταν αυτό που «γυάλισε» στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, και οι κατασκευαστές τού το δώρισαν.

Τη βρήκε τη λύση ο Γιώργος Καμίνης για τους μετανάστες που... καταφτάνουν στην Ελλάδα κατά καραβιές. Να ανοίξουν, λέει, οι κατασκηνώσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και να φιλοξενηθούν εκεί. Αφού γέμισαν τα παγκάκια και οι πλατείες με τους μετανάστες, ο δήμαρχος Αθηναίων προτείνει να ξεχειλίσουν και οι μονάδες του Στρατού με ανθρώπους αγνώστου προελεύσεως και ταυτότητος.

Ο κ. Καμίνης, που δεν χάνει ευκαιρία να υποστηρίζει τα «δικαιώματα» των αλλόθρησκων στην Ελλάδα, βλέπει προφανώς και ο ίδιος πως τώρα η κατάσταση ξεφεύγει στο κέντρο της Αθήνας και αναζητά εξιλαστήρια θύματα, όπως και ορισμένοι άλλοι μέσα από την κυβέρνηση. Θα πρέπει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να διαμηνύσουν ότι περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή δεν μπορεί να υπάρξει.

Αρκετά συνδράμουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχοντας στον αέρα, καθημερινά, ελικόπτερα για έρευνα και διάσωση μεταναστών και στέλνοντας ακόμη και φρεγάτες να ρυμουλκήσουν σκάφη για να τα κονομάνε οι Τούρκοι δουλέμποροι που έχουν στήσει «χρυσές δουλειές». Ο Δήμαρχος της Κω έστειλε επιστολή απόγνωσης στον αρμόδιο υπουργό, με την οποία ζητά την ενίσχυση της μονάδας του Λιμενικού Σώματος με προσωπικό και σκάφη για την αποτροπή του έργου των δουλεμπόρων.

Και για να κλείνουμε το θέμα, το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι πρόβλημα πολιτικό και εθνικής ασφαλείας, και δεν αντιμετωπίζεται με αστείες δηλώσεις του στιλ «“λιάζονται” στις πλατείες», ή «ανοίξτε τις κατασκηνώσεις των αξιωματικών να φιλοξενηθούν». Το να στείλεις ως χώρα το μήνυμα «“ανοίξαμε”, και περιμένουμε το “τσουνάμι” των μεταναστών ή των προσφύγων» είναι κατ' αρχήν λάθος, αλλά και επικίνδυνο.

Τελικά, τι γίνεται με τη θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Ισχύει ή δεν ισχύει; Ο υποψήφιος, και προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ταφύλλης δηλώνει (έχει τυπώσει και κάρτες) ότι έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Από την άλλη όμως δεν του έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, καθότι ο Πάνος Καμμένος διαφωνεί με την ύπαρξη γενικής γραμματείας και επιθυμεί να επανέλθει το καθεστώς του ειδικού γραμματέα, με μοναδικές αρμοδιότητες στο πολιτικό προσωπικό. Κάτι όμως που ο κ. Ταφύλλης δεν αποδέχεται.

Κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες ένα σχέδιο αλλαγής του τρόπου εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, από την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με αυτό, οι στρατιωτικές σχολές που έχουν υψηλές βάσεις, όπως η Ικάρων, η Ευελπίδων και η Ναυτικών Δοκίμων θα υπαχθούν στην κατεύθυνση των θετικών επιστημών. Στην ίδια κατηγορία θα ενταχθούν και οι σχολές με αντικείμενο την ιατρική, και με επιλογή του μαθήματος της Βιολογίας ως τέταρτου.

Για τις αστυνομικές σχολές το εν λόγω σχέδιο προβλέπει να ενταχθούν στην τρίτη κατεύθυνση, αυτή των οικονομικών επιστημών και πληροφορικής, με τέταρτο μάθημα επιλογής για τους υποψήφιους τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Το σκεπτικό αυτού του διαχωρισμού, και ειδικά τα κριτήρια, ομολογούμε πως δεν είναι κατανοητά. Εκείνο που πάντως είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι περιθώριο για νέους πειραματισμούς όσον αφορά στην εισαγωγή στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν υπάρχει.

Ξεκινάει τη Δευτέρα η διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος 2015». Επί ποδός τίθενται όλες οι Μοίρες της ΠΑ για εκτέλεση σεναρίων που προβλέπουν τα πάντα. Από μάχες air το air έως προσβολές επίγειων στόχων. Η άσκηση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών από το Ισραήλ και αμερικανικών δυνάμεων ειδικών στην κατάδειξη στόχων.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΡΜ - 17/04/2015 - Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Επιστολή Συντονιστικού 3ΕΑΑ προς Υπουργό Εθνικής Αμύνης, Οικονομικών και Υγείας

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:Περισσότερα...

Πατέντες μεγάλης ισχύος πυρός. TOMA BMP-1 με Zu-23 (ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΑΝ ΤΟ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ BMP-1 ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ZU-23

Οι Έλληνες απέδειξαν πως είναι πολυμήχανοι και στον τομέα των οπλικών συστημάτων. Κατάφεραν να συνδυάσουν το τεθωρακισμένο όχημα μάχης (ΤOΜΑ) ΒΜΡ-1 με το αντιαεροπορικό σύστημα Ζu-23, και, όπως... έδειξαν οι πρώτες δοκιμαστικές βολές που πραγματοποιήθηκαν στην 96 ΑΔΤΕ στη Χίο, αλλά και επόμενα στάδια του πιλοτικού αυτού προγράμματος, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκτιμά ότι ο συγκερασμός των δύο συστημάτων ρωσικής προέλευσης θα επιφέρει σημαντική αύξηση της ισχύος πυρός στα νησιά χωρίς επιπλέον κόστος, λόγω εκμετάλλευσης υπαρχόντων μέσων, ανταλλακτικών και πυρομαχικών. Συγκεκριμένα, η μετασκευή αφορά στην αφαίρεση του πύργου με το πυροβόλο 2Α28 των 73 χιλιοστών και την τοποθέτηση ανοιχτής κατασκευής με το δίδυμο πυροβόλο των 23 χιλιοστών ZSU-23-2.Την πρώτη μετασκευή των συγκεκριμένων ΤOΜΑ την είχε παρουσιάσει το 308 ΠΕΒ τον Νοέμβριο του 2013, σε συνδυασμό με την παρουσίαση και μετασκευασμένων Μ113 Α1, τα οποία έφεραν τόσο το ZSU-23-2, όσο και το πυροβόλο Μ-61Α1 Vulcan των 20 χιλιοστών. O συνδυασμός Μ113Α1 και ZSU-23-2 δεν προκρίθηκε. Αντίθετα, του ΒΜΡ-1 κρίθηκε ως ικανοποιητικός για την έναρξη δοκιμών αποδοχής. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, ήταν πολύ καλές, και το πιλοτικό πρόγραμμα προχωράει κανονικά για την πλήρη αποδοχή της «πατέντας».Πρακτικά, με τον συγκερασμό του ΒΜΡ-1 με το αντιαεροπορικό σύστημα Zu-23 δημιουργήθηκε ένα όπλο υποστήριξης Πεζικού, το οποίο, δυστυχώς, απουσιάζει παντελώς από το ελληνικό οπλοστάσιο, και σαφώς επρόκειτο για μια θετική εξέλιξη. Δεν έχει ωστόσο καμία σχέση με ένα σύγχρονο οπλικό σύστημα τις αποστολές του οποίου επιχειρεί να υποκαταστήσει.

Όσο και αν η «πατέντα» αυτή με τον συνδυασμό των δύο συστημάτων επιφέρει σημαντική αύξηση της ισχύος πυρός στα νησιά χωρίς επιπλέον κόστος, είναι ένα οπλικό σύστημα με περιορισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στα σύγχρονα πεδία των επιχειρήσεων.Η έλλειψη ενός ισχυρού διαμετρήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων Πεζικού στον Ελληνικό Στρατό έχει γίνει αντιληπτή από την ηγεσία του ΓΕΣ, η οποία, ορθώς, επιχειρεί να το αντιμετωπίσει εκ των ενόντων, δεδομένων των γνωστών οικονομικών συνθηκών. Η ανάγκη παρόμοιων διαμετρημάτων για υποστήριξη του Πεζικού έχει φανεί με τον καλύτερο τρόπο στον πόλεμο της Συρίας, όπου μετασκευές πυροβόλων, και ειδικότερα των ZSU-23-2, σε κάθε είδος οχήματος, έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις μάχες κυρίως σε αστικό περιβάλλον.

Λύσεις όπως αυτή εγγυώνται μια αποτελεσματική παροχή πυρών υποστήριξης τόσο σε ισχύ πυρός, όσο και σε ρυθμό εκπεμπόμενων πυρών σε αποστάσεις μέχρι και 2,5 χιλιομέτρων. Τέτοια όπλα ίσως είναι περισσότερο ευέλικτα από τα πυρά αρμάτων μάχης, εξασφαλίζοντας πυκνή κάλυψη την οποία άλλα μικρότερα διαμετρήματα, όπως, για παράδειγμα, αυτά των 7,62 ή των 12,7 χιλιοστών, αδυνατούν να δώσουν. Εάν θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της προστασίας του προσωπικού με κάποιον πύργο ελληνικής κατασκευής αλλά και αύξησης του διαμετρήματος στα 30 χιλιοστά, καθώς υπάρχουν δυνατότητες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, τότε θα μπορούσαμε να δούμε μια πιο εντυπωσιακή αύξηση πυρός για τις μηχανοκίνητες μονάδες του Πεζικού. Ωστόσο, οι επιτελείς του Στρατού που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας το πρόγραμμα κάτι περισσότερο θα ξέρουν.Ένα μειονέκτημα είναι ότι, παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για να υπάρξει αύξηση της προστασίας του προσωπικού με την τοποθέτηση πλαϊνών μεταλλικών πλακών, εντούτοις αυτοί παραμένουν εκτεθειμένοι από πυρά ελαφρών όπλων και θραύσματα, κυρίως από το οπίσθιο τόξο.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17/04/2015 – army.gr)

Βολές-Αξιολόγηση του ΤΟΜΑ BMP–1 με Προσαρμοσμένο Αντιαεροπορικό Πυροβόλο ZU–23. ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Ανακοίνωση Συντονιστικού 3 ΕΑΑ για Παρακράτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού»

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:Περισσότερα...

Το ΥΠΕΘΑ εξασφάλισε 2.700.000 ευρώ για το επίδομα παραμεθορίου

Ένα έγγραφο που έφτασε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το υπουργείο Οικονομικών για την επιστροφή αδιάθετων κονδυλίων προκάλεσε ανησυχία στις οικονομικές υπηρεσίες του Πενταγώνου, καθώς σε αυτά τα κονδύλια... πόνταρε η πολιτική ηγεσία για να προχωρήσει σε κάποιες παροχές προς τους στρατιωτικούς ή να καλύψει ανάγκες σε λειτουργικά έξοδα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από την πλευρά, πάντως, της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έσπευσαν να δηλώσουν πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθότι έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που χρειάζονται σε συγκεκριμένους κωδικούς. «Όλα τα χρήματα που έχουν εξοικονομηθεί αυτό το δίμηνο έχουν μπει σε συγκεκριμένους κωδικούς, από τους οποίους θα εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες των Ε.Δ., όπως συντηρήσεις και τεχνική υποστήριξη οπλικών συστημάτων» ανέφερε αρμόδια πηγή, ενώ την ίδια στιγμή πρόσθετε πως «το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα που ο Πάνος Καμμένος έχει πει δημόσια ότι έχει εξασφαλίσει για την αποκατάσταση των μισθών των στρατιωτικών».

Οι ισχυρισμοί από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιβεβαιώνονται και από δύο αποφάσεις που υπέγραψε πριν από το Πάσχα ο Πάνος Καμμένος για την ανακατανομή των πιστώσεων. Βάσει αυτών, ενισχύθηκαν οι κωδικοί από τους οποίους πληρώνονται τα οδοιπορικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκεκριμένα της παραμεθορίου με 2.700.000 ευρώ, όπως επίσης και οι κωδικοί που αφορούν στην προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών κατά 5.220.000 και στην προμήθεια ειδών υπόδησης ύψους 3.000.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, πάντως, μειώθηκαν τα χρήματα σε άλλους κωδικούς, όπως σε αυτούς για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα-λιπαντικά.

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν υπήρξαν αδιάθετα κονδύλια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία προέρχονταν κυρίως από το ΕΣΠΑ, τα οποία δεν κατάφεραν να τα απορροφήσουν τα Γενικά Επιτελεία, και όχι μόνο. Ωστόσο, τώρα οι οικονομικές συνθήκες είναι διαφορετικές και, με δεδομένο το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η χώρα. εύλογο είναι να προκαλείται ανησυχία από τέτοιου είδους έγγραφα που έχουν αποστολέα το υπουργείο Οικονομικών.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ερώτηση σχετικά με την ασάφεια κατάταξης των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Οι βουλευτές του Ποταμιού κ.κ. Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β΄ Αθηνών) κατέθεσαν ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διαχρονική ασάφεια η οποία υπάρχει για... την κατάταξη των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε αντίστοιχες κατηγορίες πτυχιούχων, κατά τη συμμετοχή τους στις κατακτήτριες εξετάσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενώ οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων) μπορούν κανονικά να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις των Τμημάτων/Σχολών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, εντούτοις δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπισή τους ως προς το σε ποια κατηγορία πτυχιούχων ανήκουν. Για το λόγο αυτό παρατηρείται το φαινόμενο κάθε Τμήμα/Σχολή μεμονωμένα, να τους κατατάσσει ανάλογα με τις αποφάσεις των οργάνων της, είτε στους αποφοίτους ΑΕΙ, είτε ΤΕΙ είτε στους αποφοίτους σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Με δεδομένη την έλλειψη κάποιας συγκεκριμένης διάταξης, καλούνται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ίση αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές του μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ασαφής και μη ενιαία αντιμετώπιση των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων»

Οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι διετούς φοίτησης και με βάση το Νόμο 2913/2001 (παράγραφος 5, άρθρο 19) ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοί τους δικαιούνται όπως και οι υπόλοιποι απόφοιτοι άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΕΙ), και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο, να διεκδικήσουν να εισαχθούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και να εγγραφούν στο επιθυμητό Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο Νόμος 3404/2005 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με το Νόμο 3467/2006, και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 15 ορίζει τα ποσοστά κατατάξεων των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια, οι απόφοιτοι Υπαξιωματικοί-Στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι συμμετέχουν στις εν λόγω εξετάσεις δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια εκ των ακολούθων κατηγοριών εντάσσονται και εγγράφονται, δηλαδή αν αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ ή απόφοιτοι σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Επειδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία να επιτρέπει την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αποφοίτων των Α.Σ.Σ.Υ., κάθε Τμήμα/Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει με δικά του/της κριτήρια τη συγκεκριμένη κατηγορία αποφοίτων.

Προφανώς η συνεχιζόμενη αυτή «ασαφής» κατάσταση πρέπει να αντιμετωπισθεί και να διευκρινισθεί, καθώς οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ και σίγουρα αποτελεί ένα κενό διάταξης εντός του θεσμού των κατατακτήριων εξετάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1) Υπάρχει πρόβλεψη για ενιαία αντιμετώπιση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία; Και σε ποια κατηγορία πρόκειται να κατατάσσονται και να εγγράφονται οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις;

2) Προτίθεστε η επιλογή κατάταξης αυτής της κατηγορίας των αποφοίτων, να συνεχίσει να εξαρτάται από την κρίση και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος ξεχωριστά, δίχως ενιαία αντιμετώπιση;

3) Εφόσον στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ισοτιμία των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ καθότι τα πρώτα είναι διετούς φοίτησης, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για επανεξέταση της χρονικής διάρκεια της φοίτησης στις ΑΣΣΥ ώστε να αναβαθμισθούν και να ενταχθούν ισότιμα στην ανώτατη εκπαίδευση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

16 Απριλίου 2015


(topotami.gr)


Περισσότερα...

Συγκρότηση Επιτροπής για Άμεση Απεμπλοκή Μετοχικών Ταμείων ΕΔ από Διατάξεις ν.4254/2014 (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
(apofoitoissas.gr)


Περισσότερα...

Τα πάνω κάτω σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

Αλλάζουν κατεύθυνση και εξεταζόμενα μαθήματα

Δεύτερος γύρος αναμονής για τους μαθητές της Β' Λυκείου, οι οποίοι θα γευτούν πρώτοι το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2016 και περιμένουν καρτερικά από το υπουργείο να ανακοινώσει τόσο την... κατανομή των σχολών πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστημονικά πεδία όσο και τους συντελεστές βαρύτητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνολογικά τμήματα σε ΤΕΙ θα ανοίξουν για τις δύο κατευθύνσεις, Θετικών Σπουδών και Οικονομικών - Πληροφορικής, ενώ προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει ο «Ε.Τ.», υπάρχει και για την κατανομή των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος των υποψηφίων, λόγω της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν. Αντίθετα, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον αποκλεισμό των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης από τις οικονομικές σχολές, αλλά και το «διχασμό» που θα προκληθεί στους υποψήφιους για εισαγωγή σε σχολές με αντικείμενο την Πληροφορική, καθώς άλλες θεωρούνται πολυτεχνικές (2η κατεύθυνση) και άλλες τεχνολογικές (3η κατεύθυνση).

Το υπουργείο γι' ακόμη μία φορά αποδεικνύει ότι τα αντανακλαστικά του είναι ανεπαρκή, καθώς το τρέχον σχολικό έτος είναι μία ανάσα πριν από τη λήξη του και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε μία παράγραφος του νομοσχεδίου για το νέο εξεταστικό, παρά μόνο εξαγγελίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των ημερών αναμένονται ανακοινώσεις για το πολυνομοσχέδιο, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει καν κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη βία στα γήπεδα, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πρώτες διατάξεις του υπουργείου Παιδείας που αφορούν την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων που θα ισχύσει από φέτος! Μάλιστα, στόχος της ηγεσίας ήταν να συμπεριλάβει στο παραπάνω νομοσχέδιο και τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, όμως απ' ό,τι φαίνεται τόσο το σχέδιο νόμου όσο και οι προθέσεις του υπουργείου κάπου χάθηκαν στη μετάφραση.

Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αν και οι τελικές ανακοινώσεις της ηγεσίας «κρύβουν» πάντα εκπλήξεις, το υπουργείο προσανατολίζεται στο να χωρίσει τις Στρατιωτικές Σχολές στις πρώτες δύο κατευθύνσεις. Το βαρύ «πυροβολικό» που είναι οι Σχολές Ευελπίδων και Ικάρων, με τις δυσθεώρητες βάσεις από 18.000 μόρια και πάνω, θα υπαχθούν στην κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών. Στην ίδια κατηγορία θα μπουν και οι σχολές με αντικείμενο την Ιατρική και με επιλογή του 4ου μαθήματος της Βιολογίας για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Οι «θεωρητικοί, θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις ΣΣΑΣ, όπως Ψυχολόγοι (σ.σ.: η βάση εισαγωγής για το 2014 έφτασε τα 19.121 μόρια), ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τις σχολές ΣΣΑΣ Οικονομικού.

Παρά τις φανερές προθέσεις του υπουργείου να διευρύνει τις επιλογές των υποψηφίων στην επιλογή σχολών, άφησε πάλι τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης με περιορισμένες δυνατότητες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.

Για πρώτη φορά. οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης δεν έχουν πρόσβαση στις Οικονομικές Σχολές, μία αστοχία που έχει ήδη δημιουργήσει αναστάτωση, την ίδια ώρα που πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας γι' αυτό το αδιέξοδο. Αντίθετα, στο νέο εξεταστικό σύστημα υπερέβαλαν εαυτόν με το να ανοίξουν τις επιστήμες Υγείας σε όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα κι εκεί όπου δεν υπήρχε προφανής λόγος.

Στα «ψιλά» έχει περάσει μέχρι στιγμής για τη θεωρητική κατεύθυνση και η αφαίρεση της Λογοτεχνίας από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες η σκέψη και μόνο που εξέφρασε ο τέως υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, για απομάκρυνσή της από τις εξετάσεις προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω τροπολογία που είχε δώσει στη δημοσιότητα.

Για τις Αστυνομικές Σχολές προβλέπεται να ενταχθούν στην τρίτη κατεύθυνση, αυτή των Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής, με τέταρτο μάθημα επιλογής για τους υποψήφιους τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ).

Ο κατακερματισμός των σχολών Πληροφορικής από το νέο σύστημα αλλά και η άμεση αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ) κατευθύνει το υπουργείο στο να διευκολύνει την είσοδο των υποψηφίων στις σχολές Πληροφορικής και από τις δύο κατευθύνσεις (Θετικές Επιστήμες και Πληροφορική). Το ερώτημα που τίθεται τόσο από την ένωση όσο και από τους εκπαιδευτικούς αναλυτές που έχουν σχολιάσει το νέο σύστημα είναι: «Με ποια λογική αποκόβουν το αντικείμενο της Πληροφορικής από τις Θετικές Επιστήμες;». Η ΠΕΚΑΠ πρότεινε την ένταξη του μαθήματος Πληροφορικής (ΑΕΠΠ) στην κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών, ώστε να διευκολυνθεί και η εισαγωγή των υποψηφίων στις Τεχνολογικές Σχολές αλλά και να υπάρχει η εξέταση μαθήματος με συναφές αντικείμενο της σχολής που θέλει να δηλώσει ο υποψήφιος. Το υπουργείο δεν δείχνει πάντως κάποια διάθεση για αλλαγή των ήδη δοθέντων στη δημοσιότητα εξεταζόμενων μαθημάτων και το πιθανότερο είναι να περιοριστεί σε μία αρκετά «απελευθερωμένη» κατανομή των σχολών και των τμημάτων, όπου αρκετά από αυτά θα είναι ανοιχτά για τους υποψήφιους από δύο κατευθύνσεις.

Η ίδια πολιτική θα ακολουθηθεί και στα τμήματα των ΤΕΙ. Τα περισσότερα, όπου δηλαδή το επιτρέπει το αντικείμενό τους, θα είναι ανοιχτά από δύο κατευθύνσεις. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει «αέρα» καθαρά πολιτικό και δείχνει τις προθέσεις της ηγεσίας να ενισχύσει το ρόλο των ΤΕΙ. Η διευκόλυνση της εισαγωγής στα εν λόγω τμήματα έχει στόχο την εισροή περισσότερων υποψηφίων σε αυτά, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των άδειων αμφιθεάτρων.

Τα ΤΕΦΑΑ θα ανοίξουν για όλες τις κατευθύνσεις, με το υπουργείο να προσανατολίζεται στο να τα εντάξει στην κατεύθυνση των Παιδαγωγικών. Ειδικότερα, για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν 4ο μάθημα τα Μαθηματικά για τις παιδαγωγικές σχολές θα μπορούν να δηλώσουν και τα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχα το τέταρτο μάθημα ανά κατεύθυνση που οδηγεί στα Παιδαγωγικά θα ανοίγει τις πόρτες και για τις σχολές Φυσικής Αγωγής.

(Ε.Τ. 15/04/2015 – ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ - eoikonomidi@e-typos.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Πρόταση Καμίνη: Στα ΚΑΑΥ οι μετανάστες

Τη διατήρηση των κέντρων κράτησης μεταναστών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, και την αξιοποίηση στρατοπέδων στην Αττική –ακόμη και τις κατασκηνώσεις αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων– προτείνει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

Όπως σημείωσε... σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, το μεταναστευτικό, λόγω του μεγέθους του, συνιστά θέμα που πρέπει να διαχειριστεί το κράτος, και όχι οι δήμοι.

Σχολιάζοντας τη δήλωση της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Τασίας Χριστοδουλοπούλου, πως οι μετανάστες «λιάζονται» στις πλατείες, ο κ. Καμίνης είπε ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε ώστε να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας όπως αυτές του 2012, ή και χειρότερες.

(crashonline.gr)


Περισσότερα...

Το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ. που άναψε φωτιές στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ

ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του... εγγράφου που απέστειλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής. Με το έγγραφο αυτό, το οποίο βρίθει από ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, όπως καταγγέλλουν τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να παρουσιάσει τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες ως ευνοημένους μισθολογικά σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (να σημειωθεί ότι οι ΕΔ-ΣΑ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι), και να χαράξει τακτική άρνησης καταβολής του υπολοίπου 50% των μισθών και των συντάξεων, όπως επίσης και των αναδρομικών από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2014, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δικαιώσει τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.

Εκείνο όμως που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών συντάσσει ένα τέτοιο έγγραφο με το οποίο επιχειρείται να μπει «φρένο» στην αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων κατά 100%, όπως έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη στιγμή που η κυβέρνηση, διά των αρμοδίων υπουργών, και ιδίως του υπουργού Εθνικής Άμυνας, έχει συντάξει νομοθετική ρύθμιση (την αποκαλύψαμε στην πρώτη έκδοση του «ΑΡΜ») την οποία έχει υπογράψει ο Πάνος Καμμένος και έχει προωθήσει για υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς. Είναι άραγε σε γνώση του υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, το συγκεκριμένο έγγραφο (δεν φέρει την υπογραφή του); Αν ναι, τότε εγείρονται μείζονα θέματα για το τι παιχνίδι παίζει η κυβέρνηση σχετικά με τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών, απαντώντας στο έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής, και αντιδρώντας στα περί «ευνοημένων» στρατιωτικών, που φέρει, λανθασμένα, μεταξύ άλλων, τον λοχαγό να λαμβάνει μισθό 1.825 ευρώ τον μήνα. Με την επιστολή αυτή μάλιστα συντάχθηκαν και οι περισσότερες εκ των άλλων Ενώσεων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, επισημαίνοντας πως δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, που εργάζονται νυχθημερόν χωρίς αργίες και Σαββατοκύριακα, ως προνομιούχοι.

Η ΠΟΕΣ, στην επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών αναφέρει: «Επιτρέψτε μας να σας γνωρίσουμε, γιατί προφανώς διέφυγε την προσοχή σας, καθόσον τούτο δεν φέρει την υπογραφή σας, ότι το υπόψη έγγραφο περιλαμβάνει ουσιαστικές ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις που πρέπει να τύχουν απαντήσεως προκειμένου, τουλάχιστον στη συνείδησή μας και στη συνείδηση των χιλιάδων συναδέλφων μας στρατιωτικών στους οποίους κοινοποιούμε το παρόν, αλλά και όλων των πολιτών που σέβονται και τιμούν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, να επέλθει η αποκατάσταση της αλήθειας και του δικαίου».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής σημειώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της μερικής αναπροσαρμογής του Ν. 4307/2014 πως «ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές άγαμου Λοχαγού με 15 έτη υπηρεσίας ανέρχονται πλέον στο ποσό των 1.825 €, έναντι ποσού 1.730 € που ελάμβανε πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4307/2014. Ομοίως, οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές άγαμου Ταξίαρχου των Ε.Δ με 30 έτη υπηρεσίας ανέρχονται πλέον στο ποσό των 3.257 €, έναντι ποσού 2.968 € που ελάμβανε πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4307/2014».

«Ωστόσο, κύριε υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι άγαμος Λοχαγός προέλευσης ΑΣΕΙ (Π.Ε.) με 15 έτη υπηρεσίας λαμβάνει μεικτές αποδοχές 1.736,67 € και καθαρές 1.226,82 €, ενώ προ της εφαρμογής του Ν 4307/2014 ελάμβανε μεικτές αποδοχές 1.648,72 € και καθαρές 1.169,17 €. Δηλαδή το καθαρό όφελος για τον Λοχαγό είναι 57,65 €. Ομοίως, Ταξίαρχος άγαμος με 30 έτη υπηρεσίας λαμβάνει μεικτές αποδοχές 3.211,27 € και καθαρές 2.012,95 €, ενώ προ της εφαρμογής του Ν.4307/2014 ελάμβανε μεικτές αποδοχές 2.924,60 € και καθαρές 1.868,74 €. Δηλαδή το καθαρό όφελος για τον άγαμο Ταξίαρχο είναι 144,21 €».

Η διαφορά λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτει το έγγραφο της υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι ο λοχαγός δεν είναι μόνο άγαμος αλλά υπηρετεί στην παραμεθόριο και ασκεί διοίκηση μονάδος ή ανεξαρτήτου υπομονάδος, οπότε λαμβάνει επιπλέον 45,39 € ως επίδομα ετοιμότητας και 42,89 € ως επίδομα διοίκησης διεύθυνσης. Είναι εξόχως περίεργο που ο συντάκτης παραλείπει να αναφέρει το ότι υπηρετεί σε μονάδα της παραμεθορίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ του αποδίδει επίδομα που ποτέ δεν καταβάλλεται σε λοχαγό, αφού η διοίκηση μονάδος ασκείται από αξιωματικούς βαθμού αντισυνταγματάρχη, ενώ η διοίκηση ανεξαρτήτου υπομονάδος από αξιωματικούς βαθμού ταγματάρχη ή παλαιού λοχαγού.

Σε κάθε περίπτωση, αν ήταν πολιτικός υπάλληλος, θα ελάμβανε για την υπηρεσία στην παραμεθόριο 100 € αντί 45,39, και ως προϊστάμενος τμήματος διοίκησης 250 €, αντί 42,89. Δηλαδή αν ήταν δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης άγαμος που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή και ήταν προϊστάμενος τμήματος, θα ελάμβανε μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.970 € άρα 233,33 € περισσότερα από ό,τι λαμβάνει ως αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην ανωτέρω διαφορά δεν συνυπολογίζονται οι τουλάχιστον 25 ώρες κατά μέσο όρο υπερωρίας τον μήνα και εργασίας πέραν του πενθημέρου, η οποία δεν αμείβεται με κανένα τρόπο, ενώ αν ήταν δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται βάσει του ενιαίου μισθολογίου, θα ελάμβανε για τις υπερωρίες αυτές τουλάχιστον 175 € μηνιαία αποζημίωση.

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ

Παρόμοια είναι και η διαστρέβλωση, σύμφωνα με την ΠΟΕΣ, σχετικά με τις αποδοχές που λαμβάνει ένας ταξίαρχος που διοικεί σχηματισμό στην παραμεθόριο, έχοντας υπό τη διοίκησή του 3.500 στελέχη και κληρωτούς και υλικό υψηλής τεχνολογίας και αξίας, αλλά και την ευθύνη της ασφάλειας και επιτήρησης, της ζώνης ευθύνης που του έχει ανατεθεί. «Άραγε με ποιον δημόσιο υπάλληλο τον συγκρίνει ο συντάκτης του εγγράφου και πόσα λαμβάνει ο ίδιος για να συντάσσει τις ανωτέρω παραπλανητικές ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, και να προβαίνει σε άστοχες και άδικες συγκρίσεις που στοχεύουν στην υποβάθμιση της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και την απαξίωση του Έλληνα Στρατιωτικού;» αναφέρεται στην επιστολή.

Το επίμαχο επίσης έγγραφο, σχετικά με την προνομιακή μισθολογική μεταχείριση των στρατιωτικών, αναφέρει επί λέξει ότι «η ανωτέρω περιγραφείσα αυξητική αναπροσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων κατατάσσει τα εν λόγω στελέχη σε σαφώς ευνοϊκότερη οικονομική θέση, συγκριτικά με το λοιπό προσωπικό του δημόσιου τομέα που αμείβεται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4024/2011.

«Ο συντάκτης του εγγράφου, κύριε υπουργέ, μας λέει ότι, επειδή, όπως ο ίδιος ανωτέρω περιέγραψε, οι μισθοί των στρατιωτικών αυξήθηκαν, αυτοί βρέθηκαν σε ευνοϊκότερη θέση από τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, όχι γιατί λαμβάνουν μεγαλύτερες αποδοχές αλλά επειδή έχουν υποστεί μικρότερες περικοπές. Για άλλη μια φορά η εν λόγω υπηρεσία σάς μεταφέρει παραπλανητικές ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, αφού ουδέν συγκριτικό στοιχείο περί των αποδοχών των στρατιωτικών με τους αντίστοιχους του δημοσίου τομέα παρατίθεται» καταλήγει η Ομοσπονδία, αποστέλλοντας μάλιστα αναλυτικά στοιχεία για τους μισθούς των εν ενεργεία στρατιωτικών.

«Ο δημοσιονομικός προγραμματισμός θα έμπαινε σε κίνδυνο»

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων (απαντούσε στις ΠΟΑΣΥ, ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΕΣ και στο Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής), μεταξύ άλλων και αφού ανέφερε στοιχεία για τους μισθούς των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, οι οποίοι πάντως αμφισβητούνται, ισχυρίζεται ότι «η Πολιτεία, συμμορφούμενη με την υπ' αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, αφού έλαβε υπόψη την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση και τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, προέβη με τις διατάξεις του Άρθρου 86 του Ν. 4307/2014(ΦΕΚ Α΄/246)σε αναδρομική, από 1/8/2012, αύξηση των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Επιπροσθέτως υποστηρίζει ότι το μέγεθος της χορηγηθείσας αύξησης καθορίστηκε από τα δημοσιονομικά περιθώρια, την ανάγκη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που είχαν τεθεί για το έτος 2014, αλλά και τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ, τους περιορισμούς που τίθενται από το διεθνές χρηματοδοτικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα δραστηριοποιείται, και εντός του οποίου η ροή χρηματοδότησης δανειακών κεφαλαίων προς τη χώρα είναι καθορισμένη και υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τα επόμενα οικονομικά έτη.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

«Είναι προφανές ότι τυχόν περαιτέρω αύξηση των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας, τόσο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού του 2014 και του 2015, όσο και των στόχων του ΜΠΔΣ για τα επόμενα οικονομικά έτη 2016- 2018. Τυχόν παρέκκλιση από τους στόχους αυτούς θα μπορούσε να δημιουργήσει ενώπιον των εταίρων και δανειστών μας, αλλά και των διεθνών αγορών, αμφιβολίες για τη δυνατότητα επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων και αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

«Επίσης, μελετήθηκε και εκτιμήθηκε ότι, σε περίπτωση απόκλισης από το ανωτέρω δημοσιονομικό πλαίσιο, θα προέκυπτε ανάγκη για επιβολή μονίμων ισόποσων επιπρόσθετων δημοσιονομικών παρεμβάσεων (περικοπών άλλων δημοσίων δαπανών ή αύξησης φόρων (ίσου, ή και μεγαλύτερου, ύψους για όλα τα επόμενα οικονομικά έτη, τα οποία θα επιβάρυναν την ελληνική κοινωνία και θα έπλητταν τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε μισθούς και συντάξεις άμεσα ή έμμεσα προσεγγίζουν το 75% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Επομένως, οι οποιεσδήποτε επιπλέον δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνουν περικοπές μισθών και συντάξεων άλλων κατηγοριών εργαζομένων και συνταξιούχων». Η πρώτη αντίδραση στο έγγραφο αυτό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ήταν πως «δεν αντανακλά τη βούληση των πολιτικών προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών, καθόσον δεν φέρει την υπογραφή του οικείου υπουργού... Έχουμε εμπιστοσύνη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί», σημειώνοντας πως όλα θα κριθούν από τη στάση που θα αναπτύξουν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους κατά την παρουσία τους στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

1) ΠΟΕΣ: Aνακριβή και διαστρεβλωμένα στοιχεία έδωσε ενώπιον του ΣτΕ το ΥΠΟΙΚ (ΕΓΓΡΑΦΟ)
2) ΥΠΟΙΚ προς ΣτΕ: «Ό,τι πήραν πήραν οι στρατιωτικοί» (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Περισσότερα...

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Η εθνική άμυνα χτίζεται με... BRICS

Εβδομάδα σημαντικών συναντήσεων, που αναμένεται να «σημαδέψουν» -ανάλογα με την εξέλιξη τους- τόσο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και τη χώρα, είναι αυτή που ξεκίνησε από χθες, αφού σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Ήσυχος βρίσκεται στη Βραζιλία, για να παραστεί σε διεθνή έκθεση αμυντικών βιομηχανιών, ενώ αύριο αναχωρεί για τη Μόσχα ο υπουργός Πάνος Καμμένος, με σκοπό να... διερευνήσει τον τρόπο συντήρησης των αντιαεροπορικών οπλικών συστημάτων μας.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναχώρησε χθες το μεσημέρι και ως κυβερνητικός απεσταλμένος θα παραμείνει στη Βραζιλία ως το Σάββατο όπου και θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης της χώρας για σειρά θεμάτων. Επισήμως, ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα παρευρεθεί στη διεθνή έκθεση αμυντικών βιομηχανιών Laad Defense & Security 2015 που γίνεται στο Ρίο, στο οποίο υπάρχει και περίπτερο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στόχος του αναπληρωτή υπουργού είναι, όπως αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» πηγές του Πενταγώνου, να προσελκυστούν επενδυτές και γι' αυτό συνοδεύεται και από τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), Κοσμά Χρηστίδη. Στην αποστολή όμως βρίσκεται και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης, ο οποίος αναμένεται ότι θα αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμος στον αναπληρωτή υπουργό στις συζητήσεις που θα έχει με τη βραζιλιάνικη πλευρά σχετικά με τη δυνατότητα ελλιμενισμού του βραζιλιάνικου πολεμικού πλοίου που βρίσκεται στη δύναμη της UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) στη Σούδα.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ενδιαφέρεται να ενισχύσει την παρουσία της στη συγκεκριμένη δύναμη και αναζητά χώρο ελλιμενισμού, ενώ η ελληνική πλευρά επιζητά να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με την ομάδα ΒRICS, όπως αποκαλείται διεθνώς ο πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών. Η ονομασία ΒRICS προέρχεται από τα αρχικά των πέντε χωρών που την αποτελούν: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και Νότια Αφρική. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός στο περιθώριο της έκθεσης πρόκειται να συναντηθεί μια σειρά ομολόγων του άλλων χωρών που βρίσκονται επίσης εκεί, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν εκείνοι της Κολομβίας και της Τουρκίας.

Αντιαεροπορική «ομπρέλα»

Σημαντικότατες όμως αναμένεται να είναι και οι συναντήσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου που από αύριο θα βρίσκεται στη Μόσχα, όπου και θα αναζητήσει τον τρόπο που θα συντηρείται η αντιαεροπορική «ομπρέλα» της χώρας μας, ώστε να λειτουργούν «ρολόι» τα συστήματά της.

Όπως είναι γνωστό, τα σημαντικότερα αντιαεροπορικά συστήματα είναι ρωσικής προέλευσης και η συντήρησή τους είναι ένα θέμα που παραμένει «ανοιχτό», με την ηγεσία των στρατιωτικών να εκφράζει συνεχώς την αγωνία της στην πολιτική ηγεσία, ιδίως μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. στη Ρωσία. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει: Πυροβολαρχίες S-300, πάνω από 30 αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά συστήματα TOR-Μ1 και 21 αντιαεροπορικά συστήματα σοβιετικής προέλευσης OSΑ-AΚΜ, τα οποία ανήκαν στον στρατό της Ανατολικής Γερμανίας και παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, όταν έπεσε το Τείχος του Βερολίνου.

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 14/04/2015 – ΜΑΝΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Ήσυχος: Θα δοθεί λύση για όσους κατετάγησαν την περίοδο 1990-'92

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, έδωσε απάντηση σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για το χρόνιο πρόβλημα του ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν την περίοδο 1990-1992, αλλά, όπως προέκυψε, ουσιαστική δέσμευση δεν υπήρξε, αφού το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργείο Οικονομικών (που απάντησε ΕΔΩ).

Το παράδοξο δε, αν όχι προκλητικό, είναι πως... η ερώτηση υποβλήθηκε από την τέως αν. ΥΕΘΑ, Φώφη Γεννηματά, η οποία μοίραζε υποσχέσεις όσο ήταν στο Πεντάγωνο χωρίς να πράξει τίποτα, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ενώ ήταν αρμόδια για θέματα του προσωπικού. Ο κ. Ήσυχος, απαντώντας στην προκάτοχο του, αφού υπενθυμίζει πως «η ίδια δεν επέλυσε το ζήτημα και γνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες», διαβεβαιώνει ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του ΥΕΘΑ για να δοθεί λύση. Το θέμα πάντως για τους στρατιωτικούς που κατετάγησαν την περίοδο 1990-1992 δεν είναι ποιος έπραξε τι, αλλά να μπει επιτελούς ένα τέλος στη σε βάρος τους ανισότητα. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος και θα μπορούσε να επιλυθεί αν υπήρχε συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων.

Σημειώνεται πως το θέμα αναδείχθηκε από το «ΑΡΜ» στην προηγούμενη έκδοση, αφού πέρασαν ήδη τέσσερα χρόνια από τη θέσπιση και εφαρμογή του Νόμου 3865/2010, με τον οποίο συντελέστηκε μια μεγάλη αδικία σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που ανέλαβαν υπηρεσία την περίοδο 1990-1992. Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός αύξησε τα όρια παραμονής των Ελλήνων στρατιωτικών στην ενεργό υπηρεσία, με προσπάθεια ομαλής χρονικής μετάβασης στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς για όλους τους «νέους» ασφαλισμένους στρατιωτικούς (αυτούς που κατετάγησαν από 1/1/1993 και εντεύθεν), αλλά και προκειμένου να μη δημιουργηθούν μεταξύ τους μεγάλες χρονικές διαφορές στο δικαίωμα λήψης της σύνταξης.

Ωστόσο, επήλθε μια δυσμενής μεταχείριση για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1/7/1990 έως 31/12/1992, αφού αποκόπηκαν και διαχωρίστηκαν πλήρως από το κύριο σώμα των «παλαιών» ασφαλισμένων, και εντάχθηκαν βίαια στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς με ένα χρονικό χάσμα 14 ετών (9 πραγματικά και 5 πλασματικό) με τους αμέσως προηγουμένους (καταταγέντες μέχρι 30/6/1990).

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΡΜ 10/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Ψηφιοποίηση από τη ΔΙΣ 160 μικροφίλμ της ναζιστικής φρίκης

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έγγραφα η ανάγνωση των οποίων και μόνο προκαλεί φρίκη. Λέξεις και προτάσεις που κάνουν τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που συνέλαβε ποτέ ανθρώπινος νους να φαντάζουν ως ενέργειες ρουτίνας ενός οποιουδήποτε στρατεύματος. Άψυχοι αριθμοί που... αντιστοιχούν σε εκατόμβες νεκρών και χιλιάδες στρέμματα κατεστραμμένης γης. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα ανατριχιαστικά περιέχονται στις περίπου 400.000 σελίδες των αρχείων της ναζιστικής Βέρμαχτ, που πρόσφατα κατάφερε να αποκτήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έναντι 11.000 δολαρίων από την Υπηρεσία Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ.

Τα πειστήρια μιας σειράς εγκλημάτων, που σχεδόν 70 χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου παραμένουν ατιμώρητα, βρίσκονται πια στα χέρια του έμπειρου προσωπικού της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), και η επεξεργασία τους δύναται να προσθέσει δεκάδες αδιάσειστα επιχειρήματα στη φαρέτρα της ελληνικής κυβέρνησης στον αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, οι οποίες, μαζί με το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, ξεπερνούν τα 300 δισ. ευρώ.

Όπως εξηγεί στη «δημοκρατία» ο διευθυντής της ΔΙΣ, ταξίαρχος Νικόλαος Δελατόλας, η ψηφιοποίηση των περίπου 160 μικροφίλμ έχει πια ολοκληρωθεί, και πλέον το προσωπικό της μονάδας προχωρά στη μετάφραση των εγγράφων αλλά και στη δημιουργία ενός ευρετηρίου βάσει των περιεχομένων τού κάθε μικροφίλμ. «Πρόκειται για έγγραφα που χρονολογούνται από την έναρξη των γερμανικών επιχειρήσεων στη βαλκανική χερσόνησο και την εισβολή στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 1941, μέχρι και την αποχώρηση των τελευταίων κατοχικών δυνάμεων από τη χώρα, το 1944». Στα περίπου 160 μικροφίλμ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ημερήσιες διαταγές, αναφορές, ημερολόγια αξιωματικών, πληροφορίες για τη δομή και τους σχηματισμούς των μονάδων, καθώς και στοιχεία για τις κινήσεις της Βέρμαχτ στην Ελλάδα.Αυτό, όμως, στο οποίο έχει εστιάσει το προσωπικό της ΔΙΣ είναι οι αναφορές σε επιχειρήσεις εκκαθαρίσεων και ομαδικών εκτελέσεων, όπως η περιβόητη «Επιχείρηση Καλάβρυτα» της λεγόμενης 117ης Μεραρχίας των Κυνηγών, και άλλων αντίστοιχων που φέρουν τις υπογραφές ανώτατων Γερμανών αξιωματικών.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

«Η διαδικασία της μετάφρασης των εγγράφων που έχουμε στην κατοχή μας απαιτεί άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, καθώς σε αυτά χρησιμοποιείται ειδική στρατιωτική ορολογία, ενώ είναι γραμμένα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε "καθαρεύουσα". Ωστόσο, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και ευελπιστούμε ότι εντός τριμήνου θα έχουμε καταφέρει να την έχουμε φέρει σε πέρας» λέει ο ταξίαρχος Δελατόλας, προσθέτοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων.

Ήδη, πάντως, τα στελέχη της ΔΙΣ έχουν «συναντήσει» ανάμεσα στις χιλιάδες σελίδες των γερμανικών αρχείων αναφορές σε θηριωδίες, κυρίως σε χωριά της Κρήτης, όπως η Κάνδανος ή το Κοντομαρί, ενώ με την ολοκλήρωση της μελέτης των εγγράφων αναμένεται να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το σύνολο των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου στον ελλαδικό χώρο.

Το σημαντικό έργο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού

Το έργο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού -η οποία σύντομα θα συμπληρώσει 130 χρόνια ζωής-, πάντως, δεν περιορίζεται στην ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας, καθώς έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικά σημαντικό συγγραφικό έργο, ένα πληρέστατο, ψηφιοποιημένο αρχείο, μεγάλο αριθμό διεθνών συνεργασιών, αλλά και πλήθος θεματικών ημερίδων και εκδηλώσεων τιμής.

Μάλιστα, σε σχεδόν 15 ημέρες, από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, η ΔΙΣ θα διοργανώσει στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών το 15ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Στρατιωτικής Ιστορίας. Στόχος του συνεδρίου, που φέρει τον τίτλο «The Warrior's Ethos, the National Psyche and Soldiery» και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας της Βιέννης, είναι η παρουσίαση του ρόλου που διαδραματίζει το παρελθόν, όπως προκύπτει από τη μελέτη των συγκρούσεων, στην εξέλιξη της στρατιωτικής σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα διοργανωθούν συζητήσεις για τους τρόπους αξιοποίησης των στρατιωτικών αρχείων, συνδυασμένες δραστηριότητες με τα στρατιωτικά μουσεία, ενώ θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης ελληνικών λέξεων για την υιοθέτησή τους στη διεθνή στρατιωτική ορολογία.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιεραρχία συνδράμει το έργο μας, όχι μόνο για την εκμετάλλευση των γερμανικών αρχείων, αλλά γενικά για την ανάδειξη άγνωστων πτυχών της ιστορίας της πατρίδας μας» καταλήγει ο ταξίαρχος Νικόλαος Δελατόλας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής έρευνας για την εξέλιξη του στρατεύματος.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13/04/2015 – ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Έρχεται το... Μουσείο Αποστράτου

Επιστολή στον ΥΕΘΑ, Π. Καμμένο, αναμένεται να στείλει το Συντονιστικό των Αποστράτων με τις προτάσεις τους για την καθιέρωση της Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου.

Η ακριβής ημερομηνία για τον εορτασμό αποφασίστηκε να... βρεθεί μετά από συνεννόηση με εξέχοντες στρατιωτικούς. Κατά τον εορτασμό, η Ημέρα του Αποστράτου/Βετεράνου θα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη και ομιλία το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο από εξέχουσα προσωπικότητα. Στο πρόγραμμα είναι και η βράβευση των βετεράνων, καθώς και η διενέργεια εκθέσεων βιβλίων/πινάκων ζωγραφικής κ.λπ. με έργα αποστράτων.

Παρόμοιες ενέργειες θα γίνουν και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Με την ευκαιρία, μάλιστα, έρχεται, όπως φαίνεται, και η δημιουργία Μουσείου των Αποστράτων, σε κτήριο που θα παραχωρήσει το ΥΠΕΘΑ στους αποστράτους και με ένταξη στο ΕΣΠΑ.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 10/04/2015 – Σ.Λ.)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


Περισσότερα...

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προειδοποιεί για επικίνδυνο e-mail

Οι δράστες, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που φαίνεται να έχουν σταλεί από επιχειρήσεις, προτρέπουν τους παραλήπτες να καταθέσουν το οφειλόμενο χρηματικό ποσό από τη μεταξύ τους εμπορική συναλλαγή σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, ισχυριζόμενοι ότι αυτός έχει αλλάξει.

Οι χρήστες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλούνται να... μην καταθέτουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς προηγουμένη επιβεβαίωση.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εφιστά την προσοχή του κοινού, για απάτες που διαπράττονται σε βάρος εταιρειών και επιχειρήσεων που εδρεύουν στη χώρα μας, μέσω απατηλής δρομολόγησης πληρωμών σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων και όχι των πραγματικών δικαιούχων.

Ειδικότερα, τρίτα πρόσωπα διεισδύουν ηλεκτρονικά (cracking) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εταιρειών και υποκλέπτουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, αποσκοπώντας στον εντοπισμό ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

Στη συνέχεια, αφού υφαρπάξουν τα στοιχεία των συναλλαγών, ενημερώνουν μέσω απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), την εταιρεία που πρόκειται να καταθέσει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρείας, ότι πρέπει αυτά να κατατεθούν σε διαφορετικό λογαριασμό, λόγω αλλαγής του προηγούμενου.

Το αποτέλεσμα είναι η εταιρεία, στην οποία υπάρχει η χρηματική οφειλή και για την οποία έγινε η κατάθεση του χρηματικού ποσού, να μην το λάβει ποτέ.

Οι εμπορικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίσουν τα ψηφιακά δεδομένα τους, αλλά και να προστατεύσουν τις τραπεζικές συναλλαγές τους, καλούνται να εντείνουν την προσοχή τους στις διαδικασίες πληρωμών που γίνονται μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και να τηρούν τις ακόλουθες διαδικασίες:

Να επαληθεύουν συνεχώς την ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εταιρειών – επιχειρήσεων, με τις οποίες πραγματοποιείται η επικοινωνία για επικείμενες συναλλαγές.

Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή χρημάτων με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να πραγματοποιούν επαλήθευση των στοιχείων αποστολής και με άλλο τρόπο, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τηλέφωνο, διαδικτυακή συνομιλία κ.τ.λ.).

Να επαληθεύουν τις συναλλαγές απευθείας με τους τραπεζικούς οργανισμούς, στους οποίους πρόκειται να γίνει η μεταφορά των χρημάτων.

Να τηρούν δεύτερο ή επιπρόσθετο κωδικό ασφαλείας κατά την διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, που λαμβάνουν – αποστέλλουν ευαίσθητα ή τραπεζικά δεδομένα.

Να ενημερώνουν συνεχώς τα προγράμματα προστασίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διαδικασίες πληρωμών, μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολουθεί την εξέλιξη των κακόβουλων αυτών συμπεριφορών και παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ή ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 111 88

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικά συστήματα ios-android-windows: CYBERKID.

Μέσω Twitter στον λογαριασμό @cyberalertgr

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13/04/2015 – Σ.Λ.)


Περισσότερα...

Στη Βραζιλία μεταβαίνει ο Κώστας Ήσυχος

Για τη Βραζιλία αναχώρησε σήμερα Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, για επίσημη επίσκεψη, με την ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης... αμυντικών βιομηχανιών, Laad Defence & Security 2015, που πραγματοποιείται στο Ρίο, όπου θα υπάρχει ελληνική παρουσία με περίπτερο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ήσυχος θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης της Βραζιλίας, καθώς και με ομολόγους του άλλων χωρών, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης.

Τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης, και ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), Κοσμάς Χρηστίδης.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)


Περισσότερα...

ΤΕΝΞ: Εκρηκτική... αποστολή στην Ήπειρο

Είναι ίσως το μοναδικό τμήμα του στρατού που από τη συγκρότησή του βρίσκεται καθημερινά σε… πόλεμο. Οι άντρες του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), βρίσκονται σε... διαρκή επαφή με τον θάνατο, με στόχο να προστατεύσουν τις ζωές των υπολοίπων.

Τον περασμένο Ιούλιο, τα «Πρωινά Νέα» είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν την καθημερινότητα της ομάδας ναρκαλιείας, που σε καμία περίπτωση δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνηθισμένη, αφού διακρίνεται από χειρουργικές κινήσεις, απόλυτη ψυχραιμία και πειθαρχία, μιας και το πολεμικό υλικό, που ανευρίσκουν και κρατούν στα χέρια τους, δε δίνει δεύτερη ευκαιρία.

Τότε, είχαμε βρεθεί στο Καρακόλι Μετσόβου, κοντά στο Χιονοδρομικό, όπου το ΤΕΝΞ, είχε καταστρέψει τρεις χειροβομβίδες και δύο πυρομαχικά, που έμεναν ξεχασμένα από την περίοδο του πολέμου.

Η δράση του Τάγματος στην Ήπειρο, δε σταμάτησε εκεί όμως, καθώς οι άνδρες του έχουν πολύ δουλειά ακόμη μπροστά τους, δίνοντας προτεραιότητα στην εκκαθάριση περιοχών από άσκαστα πυρομαχικά, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εξάλλου, σε πολλές περιοχές της Περιφέρειάς μας, η οποία αποτελεί έναν χώρο πολυετών πολεμικών συγκρούσεων, παρατηρούνται πυρομαχικά παντός τύπου, ξεχασμένες νάρκες, παγίδες εκρηκτικών, άσκαστα βλήματα παντός διαμετρήματος, βόμβες, χειροβομβίδες κ.λπ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι έχουν εντοπισθεί και καταστραφεί έως το 2014, 8.893 ευρήματα συνολικά, που αντιστοιχούν σε 279 Ναρκοπέδια και Ύποπτοι Χώροι, ενώ αποδόθηκαν προς ελεύθερη χρήση 3.324 στρέμματα γης.

Πάντως, η εκκαθάριση της Ελλάδας, από τα ναρκοπέδια δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση, μολονότι τα ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία του Τάγματος έχουν να επιδείξουν σπουδαίο έργο, κυρίως στην καταστροφή ναρκοπεδίων που έβαζε ο Εθνικός Στρατός.

Η μορφολογία του εδάφους, η οργιώδης βλάστηση, οι κατολισθήσεις και διαβρώσεις, μα κυρίως η έλλειψη σχεδιαγραμμάτων για την ακριβή τοποθεσία τους, καθιστούν βασανιστική και πάνω απ' όλα άκρως επικίνδυνη την όλη διαδικασία.

Οι αντάρτες όταν δεν είχαν νάρκες για να φτιάξουν ναρκοπέδια επινοούσαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, εξίσου καταστρεπτικούς με τις νάρκες, και τους τοποθετούσαν όπου πίστευαν ότι μπορεί να περάσει ο αντίπαλος.

Η νέα συνεργασία

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό, μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεργασία του ΓΕΣ με τους τοπικούς φορείς και αφορά στην εκκαθάριση των περιοχών της Ηπείρου από τα άσκαστα πυρομαχικά.

Η συνεργασία ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο όταν πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της 8ης Μεραρχίας, της διοίκησης του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου, των τοπικών Αυτοδιοικήσεων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του τμήματος Δασών καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων (Ορειβατικός Σύλλογος κλπ).

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, καθορίστηκαν οι χώροι στους οποίους τα άσκαστα πυρομαχικά εμποδίζουν τις τοπικές δραστηριότητες ή την δασοπυρόσβεση. Η εκκαθάριση αυτών των περιοχών τέθηκε ως προτεραιότητα, προκειμένου να είναι ασφαλής τόσο οι κάτοικοι όσο και οι Πυροσβέστες.

Εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι η συνεργασία ήταν αποδοτική και τις προηγούμενες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι φορείς έλαβαν από τον Στρατό μια επιστολή, με την οποία ενημερώνονται για τις περιοχές που το ΤΕΝΞ θα αποναρκοθετήσει το 2015, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Μερικές από αυτές τις περιοχές στην Ήπειρο είναι: Καρακόλι Μετσόβου, Αμάραντος Κόνιτσας, Κλέφτης Πουρνιάς Κόνιτσας, Κάτω Λάβδανη Πωγωνίου, παραλία Μονολιθίου - Μύτικας Πρέβεζας και Αμπελώνας Φιλιατών.

Σίγουρα, πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία εισάγει ένα νέο πεδίο συνεργασίας του Στρατού με τους τοπικούς φορείς, κι ελπίζουμε να συνεχιστεί.

(proinanea.gr)


Περισσότερα...

Επίσκεψη Ελλήνων και Αμερικανών Πεζοναυτών στο Χαμόγελο του Παιδιού (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Τι μπορεί να πει κάποιος για την επίσκεψη μας την Μ. Τετάρτη, σε ένα από τα σπίτια του «Χαμόγελου του Παιδιού»; Για τις εικόνες; Για τα συναισθήματα; Και, κυρίως, για τα παιδιά; Αυτά τα πλάσματα που, μόνο και μόνο που... τα βλέπεις, θέλεις να γίνεις λίγο ακόμα «καλύτερος άνθρωπος».

Ένα χαμόγελο από αυτά τα παιδιά είναι η καλύτερη επιβράβευση για ότι κάνεις. Και σε αυτή μας την επίσκεψη, κάτι πρέπει να κάναμε καλά, γιατί όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όσοι συμμετείχαμε, όλοι μας αποχαιρετιστήκαμε χαμογελαστοί με μία υπόσχεση. Να ξαναβρεθούμε σύντομα.


Άψογη η συνεργασία όλων, όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και στον τομέα της προσφοράς

Ημέρες του Πάσχα, θελήσαμε να δώσουμε λίγη χαρά στο συνάνθρωπο μας προσφέροντας, κάτι από το υστέρημα μας. Και επιλέξουμε να προσφέρουμε σε παιδιά. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς ρόλους του Εφέδρου όπου οι προτεραιότητες αλλάζουν, και η προσφορά στον συνάνθρωπο, κατατάσσεται σπουδαιότερη, ιεραρχικά από την εκπαίδευση,- χωρίς αυτό βέβαια να αναιρεί και τις άλλες υποχρεώσεις. Έτσι, εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας να επισκεφτούμε ένα από τα Σπίτια του Χαμόγελου του Παιδιού. Όποιος έχει επισκεφτεί ένα από αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνει το γιατί. εάν πας μια φορά , «κολλάς». Είναι τα παιδιά, είναι οι εθελοντές, είναι η «αύρα». Είναι βέβαιο, πως αν πας μια φορά, θα ξαναπάς.


Χαμόγελα παντού και από όλους

Αυτό όμως που ήταν ακόμα πιο ευχάριστο ήταν το ενδιαφέρον, και η θετική ανταπόκριση από τις άλλες δύο ομάδες που μας συνόδευσαν σε αυτή μας την επίσκεψη. Τους Πεζοναύτες της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, και τους Πεζοναύτες μας από το 575 Τάγμα Πεζοναυτών.


Οι «δημιουργίες» των μικρών μας φίλων ξεκίνησαν αμέσως μόλις έπιασαν στα χέρια τους τα δώρα

Την Μ. Τετάρτη, δεν βρέθηκε απλά, ένας Σύλλογος Εφέδρων για μια αγαθοεργία αλλά ένα σύνολο πεζοναυτών, εφέδρων, και εν ενεργεία, από Ελλάδα και ΗΠΑ οι οποίοι φόρεσαν την καλύτερη τους εμφάνιση, και το πιο ωραίο τους χαμόγελο για να μοιράσουν δώρα στα παιδιά.


Και τα πρώτα δείγματα δουλειάς, δεν άργησαν να φανούν

Σίγουρα, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό εάν, πρώτα και πάνω από όλα δεν είχε δοθεί η έγκριση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ή τις αρχές της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων προς τις δράσεις του Συλλόγου μας.


Η υπερηφάνεια και η χαρά στα πρόσωπα όλων

Πως είναι όμως δυνατόν να πει κάποιος “όχι” σε μία τέτοια πρωτοβουλία, η οποία, πέραν του κοινωνικού της έργου, προβάλει με τον καλύτερο τρόπο, τη φιλία και τη συνεργασία των Πεζοναυτών όχι μόνο στο πεδίο των ασκήσεων, αλλά και σε δράσεις ανιδιοτελούς προσφοράς στους συνανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος, και θρησκεύματος. Είναι συγκινητική η ταχύτητα με την οποία Ελληνικές και Ξένες Αρχές κινήθηκαν για να μας επιτρέψουν να παρουσιάσουμε αυτή την ωραία εικόνα, και τους ευχαριστούμε για αυτό.


Τίποτα πιο ωραίο από την επιβράβευση των μικρών μας φίλων

Και βέβαια, η τελευταία παράγραφος ανήκει αποκλειστικά στους συναδέλφους πεζοναύτες (εμείς τους αποκαλούμε «αδελφούς») τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Για τους μεν από τις ΗΠΑ, είναι γνωστή η ευαισθησία τους σε κάθε φιλανθρωπία, και όχι μόνο. Αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, του τί σημαίνει μια «αδελφότητα» πεζοναυτών η οποία υπερβαίνει τα σύνορα των Κρατών. Και τέλος, για τους Έλληνες συναδέλφους τους λεβέντες από το 575 Τάγμα Πεζοναυτών το «ευχαριστώ» είναι πολύ λίγο. Γιατί, και αυτοί όχι μόνον μας τίμησαν με την παρουσία τους, αλλά η ανταπόκριση τους από τον Διοικητή τους και τα στελέχη που ήρθαν ήταν συγκινητική. Όσο συγκινητικά ήταν και τα λόγια τους για το Σύλλογο μας καθώς και η προθυμία τους να ξαναβρεθούν δίπλα μας και σε άλλες εκδηλώσεις αγάπης και βοήθειας προς το συνάνθρωπο. Σε όλους τους αδερφούς πεζοναύτες που ήταν μαζί μας,

Σας Ευχαριστούμε…. Μένουμε «πάντα πιστοί», γιατί «χρειάζεται θάρρος και όλα θα είναι καλύτερα αύριο».


Αναμνηστική Φωτογραφία μετά το τέλος της επίσκεψης μας

(hellenicmarines.com)


Περισσότερα...